Lek er en viktig del av barns utvikling!

Ta leken på alvor

Leken har større betydning for barns utvikling enn vi kanskje tror:) Barn leker på ulike måter alt etter hvilken alder de er i, og hvem de leker med. Leken starter allerede i spedbarnsalder; og der man tidligere trodde at barn ikke hadde glede av hverandre før langt opp i barnehagealder viser nyere forskning noe helt annet: Allerede fra noen få måneders alder viser barn glede over å møte andre barn, og allerede rundt ett års alder begynner de å samarbeide om leker ved å ta/ gi til hverandre. De fleste barn leker fordi de har lyst, og de leker med alle. Andre barn har ikke det samme iboende "lekeinstinktet" og må hjelpes inn i leken av en voksen. Når vi så ser at barnet er i gang kan vi som voksne trekke oss tilbake. Gjennom leken bygges det sosiale relasjoner til andre barn, og leken er viktig for utvikling av sosial kompetanse.

I løpet av de første leveårene ser vi ulike typer lek hos barn.

Symbollek: Ser vi ofte hos barn i 2 års alder; de "leker" tog med ei rekke med stoler, de sitter på huska ute og leker at sandbassenget er havet og at en spade er en farlig fisk! De "later som om" de lager middag, dekker på bordet og spiser. Lekens betydning er stor i forhold til fantasi og kreativitet og for utvikling av barnas språk. I denne type lek møter barn begrepet "turtaking" for første gang og det dannes vennskap mellom barna som leker. Denne type lek ser vi også hos større barn, men disse vil ofte foretrekke å leke med "ekte" saker! :)

I denne aldersgruppa ser vi også mye konstruksjonslek. De bygger med Duplo, treklosser, de stabler puter, leker i sandkassen, bygger med snø. Konstruksjonsleken dominerer barnas lekemåte i større og større grad etterhvert som barna blir større. Det hevdes at konstruksjonslek har sammenheng med intelligens, og at barn som ofte velger denne type lek også scorer høyt på intelligenstester. Det er godt mulig, men noe av det viktigste med konstruksjonslek er at den stimulerer barns motoriske utvikling. Viktig for denne utviklinga er også "øvelseslek". Barn øver på å klatre opp på stoler, opp stigen til sjørøverskuta, og de øver generelt på ferdigheter som å hoppe, løpe, klatre osv. Her gir ukentlig bruk av Granehallen oss flotte muligheter til varierte aktiviteter.  

Fra 3 års alder kommer regelstyrte leker på barnas lekereportoar. Barn oppdager gleden ved å spille ulike spill, leke sisten eller de lager leker med egne regler. Her er "logisk tenkning" et framtredende aspekt, men også øving og forståelse for sosiale spilleregler dominerer i denne type aktiviteter:)

Rolleleken ser vi på alle alderstrinn. Fra barna er ganske små går de inn i ulike roller: "No ska liksom e va mamman, og så kan du va pappan" er vanlig kommunikasjon i denne type lek. Typisk for guttene hos oss er å leke Supermann. Da tas vognpleddene i bruk som "supermann-kapper" og leken som følger er ofte preget av både høyt tempo og mye lyd 🙂

Barn leker fordi de har LYST til å leke. For barna har ikke leken noen spesielle mål, men barns lek gir oss voksne i barnehagen gyldne anledninger til å ta gode observasjoner for å kartlegge både språkutvikling og sosiale ferdigheter i barnegruppa.

Det viktigste vi som jobber i barnehagen kan gjøre er å være gode lekekamerater for de som har behov for det; men huske at leken skal foregå på barnas premisser. Det er også viktig å skifte ut leker med jevne mellomrom. I forrige uke fjernet vi togbanen fra lekebordet. Det var ikke så mange som bygde med denne og vi opplevde ofte at togskinner lå fordelt utover hele gulvet. Togbanen ble erstattet med en bondegård med mange dyr og nå er det full lek rundt bordet igjen:)

Vi har også mange tilbud om bordaktiviteter; perler (små eller store), maling, tegning, "sopper på brett", puslespill, andre spill og klipping/liming. Barna kan sitte utrolig lenge med ulike bordaktiviteter, og denne type aktiviteter er kjempeviktig for utvikling av finmotorikk; blyantgrep, lære å klippe, sette perler på brett osv.

En god barnehage skal preges av et godt lekemiljø der det finnes valgmuligheter; hvor ulike leker, bøker og utstyr er tilgjengeliggjort for barna og det må av og til være lov til å stenge ei dør for å få "leke i fred":)

Ønsker dere alle en fin lekedag! 🙂